Kiedy po pomoc prawną i jak z niej mądrze skorzystać? - Prawo

kancelaria radców prawnych Chorzów

Historyczne fakty o zawodzie radcy prawnego

W historii zawodu radcowskiego wyróżnia siÄ™ trzy etapy. Pierwszy rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ 13 grudnia 1961 r., kiedy Rada Ministrów wydaÅ‚a uchwaÅ

Kiedy po pomoc prawną i jak z niej mądrze skorzystać? - Prawo kancelaria radców prawnych Chorzów
‚Ä™ w sprawie obsÅ‚ugi prawnej przedsiÄ™biorstw paÅ„stwowych, zjednoczeÅ„ oraz banków paÅ„stwowych2 nakazujÄ…cÄ… tym podmiotom korzystanie z usÅ‚ug prawnych wyÅ‚Ä…cznie radców prawnych zatrudnianych przez te jednostki. Po uchwaleniu 19 grudnia 1963 r. nowej restryktywnej ustawy o ustroju adwokatury m.in. pozbawiajÄ…cej adwokatów prawa Å›wiadczenia usÅ‚ug wobec paÅ„stwowych jednostek gospodarczych, domenÄ… radców prawnych staÅ‚o siÄ™ Å›wiadczenie usÅ‚ug wobec tych jednostek. W systemie nakazowo-rozdzielczym radca prawny stawaÅ‚ siÄ™ reprezentantem paÅ„stwa socjalistycznego i jego prawa wobec dyrekcji jednostki, w której byÅ‚ zatrudniony, nadzorujÄ…c w niej w interesie spoÅ‚ecznym stosowanie prawa.

Drugi etap zaczął się 6 lipca 1982 r., kiedy to Sejm PRL uchwalił ustawę o radcach prawnych określając zasady wykonywania obsługi prawnej przez radców prawnych, jej organizację oraz legitymizując działania samorządu radców prawnych. W dalszym ciągu jednak wykonywanie zawodu radcy prawnego polegało głównie na obsłudze prawnej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych, choć z obsługi prawnej radcy prawnego mogły także korzystać organizacje społeczne oraz spółki z udziałem kapitału państwowego, spółdzielczego lub organizacji społecznych. Samorząd radcowski pozbawiony był nadal dwóch ważnych uprawnień: prowadzenia przygotowania do wykonywania zawodu (bowiem aplikację organizowały i prowadziły okręgowe komisje arbitrażowe) oraz podejmowania decyzji w sprawie wpisu na listę radców prawnych (wpisu dokonywał prezes okręgowej komisji arbitrażowej).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Radca_prawny


Jakie kłopoty z prawem może mieć firma?

Przedsiębiorstwa są tak samo częstymi klientami kancelarii prawniczych, jak i osoby indywidualne. Istnieje nawet wiele kancelarii zajmujących się tylko udzielaniem pomocy prawnej firmom. Jakie kłopoty prawne może mieć firma? Chociaż wszystko zależy właściwie od branży, w której działa dana firma, to jednak możemy zauważyć pewne charakterystyczne kwestie, w których może mieć kłopoty każde przedsiębiorstwo. Należą do nich między innymi sprawy związane z ogłaszaniem bankructwa, kwestie związane z prawem podatkowym, a także problemy dotyczące niejasności prawa pracy. We wszystkich tych sprawach można uzyskać pomoc w specjalnych punktach pomocy prawnej dla firm.


O statusie doradców prawnych

Status doradcy prawnego nie jest uregulowany prawnie, zaś podstawą prawną świadczenia usług jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej1. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych zawodów doradcy prawni nie muszą (choć mogą) posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Doradców prawnych nie obowiązują wiążące zasady etyki. Doradcy prawni nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. W niżej wymienionym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wyrażono pogląd o wymogu posiadania wyższego wykształcenia prawniczego przez osoby zawodowo świadczące obsługę prawną. Doradcy prawni nie mają obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, nie mogą też odmówić zeznań co do faktów o których powzięli wiadomość w trakcie świadczenia usług.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Doradca_prawny